Ingyenes házhozszállítás, 1 munkanapos időgaranciával, 12:00-ig megtörtént rendelésekre.

ÁSZF

Cégnév: Jópofa Bolt (Markó Norbert Egyéni Vállalkozó)
Székhely: 9700 Szombathely, Károly Róbert utca 14/c 6/28
Postázási cím: 9700 Szombathely, Károly Róbert utca 14/c 6/28
Telefonszám: +36 20/446-2424
E-mail: info@jopofabolt.hu

Nyilvántartási száma: 52492741
Adószáma: 68958006-1-38
Statisztikai számjel: 68958006-4791-231-18 
Adatkezelési nyilvántartási szám: folyamatban

A Jópofa Bolt (továbbiakban: Eladó) jelen okiratban rögzített általános értékesítési (eladási) és szállítási feltételei (a továbbiakban ÁSZF) – egyedi szerződésben rögzített eltérő megállapodás hiányában – irányadók az általa forgalmazott valamennyi termék honlapon történő értékesítése.

A megrendelés a jelen okiratba foglalt ÁSZF Vevő általi elfogadását is jelenti egyúttal.

Eladó továbbá kijelenti, hogy a Ptk. 6:78. § (2) bek. alapján az ÁSZF nem tartalmaz olyan feltételeket, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy a felek között korábban alkalmazott szerződés valamely kikötésétől eltérnek.

I. Általános rendelkezések:

A./ Adatvédelem:

Vevő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó, mint Adatkezelő a honlap látogatása, továbbá a termék átvételekor átadandó személyazonosító okmány(ok)on szereplő személyes adatait a szolgáltatás megvalósítása céljából, legfeljebb a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje. (A szolgáltatás megvalósításának minősül különösen, de nem kizárólagosan a termékkiválasztások kezelése, a kiválasztott termékek címzetthez történő kiszállítása, a pénzügyi tranzakció lebonyolítása, a számlázás, valamint a Vevővel történő további esetleges kapcsolattartás.) 

Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait az Adatkezelő további, vele együttműködő személyeknek (adatfeldolgozók és/vagy adattovábbítás címzettjei) is átadja, amelyek az előbb említett cél megvalósítása során az Adatkezelő partnereinek minősülnek. 

Vevő kijelenti, hogy a megadott személyes adatai a valóságnak megfelelnek, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változást haladéktalanul bejelenti az Adatkezelő részére. 

Az érintett írásban tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését és törlését.

Emellett, az adatkezeléssel érintett személyt megilleti a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent írt célokból használja, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően. 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg. 

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

B./ Honlap:

A weboldal harmadik személyek által üzemeltett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem feltétlenül áll az Adatkezelő (Eladó) befolyása alatt. 

A weboldal egyes részei a Vevő azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. „cookie”-kat használ, amely a Vevő számítógépén tárolódik. A böngésző program segítségével beállítható, meggátolható a cookie-kal kapcsolatos tevékenység azzal, hogy cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy a honlap egyes szolgáltatásai nem használhatók. 

A honlapon a látogatás rögzítése végett a látogatásra használt számítógép IP címe naplózásra kerül, mely adat tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján Vevő személyesen azonosítható lenne.

Eladó nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata, elérése közben felmerülhetnek. 

Vevő hibabejelentése, illetve Eladó által észlelt hiányosság esetén Eladó mindent megtesz a hiba lehető legrövidebb időn belül történő elhárítása érdekében.

Eladó jogosult honlaphoz történő hozzáférés korlátozására a szükséges a javítások és karbantartások elvégzése, illetve a rendszer fejlesztése vagy új rendszerelemek bevezetése érdekében. 

Megfelelő – honlapon történt – tájékoztatást követően az Eladó jogosult a szolgáltatást beszüntetni azzal, hogy a visszaigazolt megrendelések teljesítésre kerülnek.

A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és az az Eladó szellemi tulajdonát képezi, mely az Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.

C./ Egyéb:

A felek kötelezettségeik teljesítése során egymás közötti érintkezésükben érvényesnek az írásos érintkezést (posta, fax, e-mail) ismerik el.

A faxon és e-mailben eljuttatott jognyilatkozatok, értesítések, tájékoztatások csak abban az esetben érvényesek, ha a címzett visszaigazolta azok kézhezvételét, vagy a feladó hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy a címzett az értesítést, tájékoztatást kézhez vette.

A megállapított ár magyar forintban értendő és az ÁFA-t, valamint a csomagolás, kiszerelés és szállítás költségét tartalmazza. 

Vevő által összeállított konszignációk megfelelőségéért, a termék kiválasztásáért, a mennyiség és fajta helyes meghatározásáért az Eladó felelősséget nem vállal.

Vevő tudomásul veszi, hogy egyes kategóriákon belül a termékek egymáshoz képest eltérhetnek, azok változó megjelenésére és egyedi kiszerelésére figyelemmel azzal, hogy Eladó minden esetben az ilyen kategórián belül az adott termék jellemző tulajdonságaihoz és megjelenéséhez hasonló termék átadását vállalja.

D./ Partnerprogram bevétel

A weboldal tulajdonosa jutalékot kaphat, ha az egyes vásárlási útmutatókon keresztül történik a kiválasztott termék megvásárlása, az ajánlott bolt linkjére kattintva. A partnerprogram keretében történő vásárlás során a jutalék a kereskedő bevételéből vonódik le, ez által nem emelkedik a termék végső ára.

II. A szerződés megkötése és teljesítése:

A./ Megrendelés és visszaigazolás:

A regisztrált Vevő a kiválasztott terméket a honlapon keresztül az adott terméket feltüntető és a termék lényeges tulajdonságaira vonatkozó, valamint egyéb releváns információkat (különösen elérhetőség, ár, szállítási idő, panasz bejelentés) tartalmazó felületén kialakított menüpontok kiválasztásával, valamint egyéb szükséges adatok (fizetési mód, számlaigény, átvételi mód) megadásával tudja megrendelni.

Bankkártyás fizetési mód esetén a sikeres tranzakcióról a honlapról átirányított felületen és Vevőnek küldött értesítés tájékoztatja a Vevőt. A sikeres megrendelésről az Eladó automatikus értesítéssel tájékoztatja a Vevőt.

A sikeres megrendelést követő legkésőbb 12 órán belül az Eladó visszaigazolást küld a Vevő részére, amely tartalmazza a kiválasztott termék(ek) megnevezését, árát, a fizetési módot, számlát.

Vevő a sikeres megrendelést nem módosíthatja, annak törlésére kizárólag az Eladó jogosult. 

A felek között a szerződés a jelen ÁSZF szerint, a megrendelés visszaigazolásával jön létre. 

Az így létrejött szerződésnek megfelelően Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt terméket a honlapon feltüntetett áron, a megrendelt mennyiségben, a megjelölt szállítási címen visszaigazolás szerinti szállítási időszakban (napszak) átveszi és a vételárat a választott fizetési mód szerint megfizeti.

Eladó vállalja a megrendelt és visszaigazolt termék(ek) a Vevő által megjelölt címen a visszaigazolás szerinti időszakban történő átadását, a vételár megfizetéséről a bizonylat (nyugta, számla) kiállítását.

B./ Fizetési feltételek:

A termék vételára készpénzben történő teljesítéssel (utánvéttel), illetve bankkártyás tranzakcióval teljesíthető. A termék megrendelése során a Vevő köteles a fizetési módot megjelölni.

Bankkártyás fizetés a megrendelés alkalmával teljesíthető. A sikeres tranzakcióról a honlapról átirányított felület és Vevőnek megküldött értesítés tájékoztatja a Vevőt. 

C./ A teljesítés:

A megrendelt és visszaigazolt termék átadása a Vevő által a megadott szállítási címen történik. 

Eladó értesítést hagy, illetve értesítést küld a Vevőnek, amennyiben az átadást az Eladó a szállítási címen megkísérelte.

Vevő elfogadja, hogy a visszaigazolásban jelölt teljesítési időszak nem kötelező érvényű, az a teljesítés várható idejére vonatkozó információ. Az eladói

teljesítés szerződésszerű, ha: 
- szállítási címen történő teljesítés esetén a visszaigazolás szerinti időszakban a terméket a Vevőnek átadta és erről szállítói bizonylat készül.

Vevő az átadás időpontjában köteles a terméket megvizsgálni. Az átvizsgálás elmulasztásából, illetve a nem megfelelően rögzített, szerződésszegésre alapított kifogásból eredően az Eladót felelősség nem terheli.

Vevő által megjelölt személyt az Eladó minden esetben köteles vizsgálat nélkül a Vevő jogszerű képviselőjének tekinteni.

A teljesítés helyén a termék átvételével a kárveszély átszáll a Vevőre. 
A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jogszabályi rendelkezés vagy a felek megállapodása értelmében az Eladó a szerződés tárgyát képező termékhez termékleírást, műszaki dokumentációt illetve használati útmutatót, stb. köteles biztosítani, úgy a felek a nyomtatott írásos dokumentációval egyenértékűként fogadják el az elektronikus formában a Vevő rendelkezésére bocsátott termékleírást, műszaki dokumentációt, használati útmutatót, stb. is.

D./ Szerződésszegés, elállás:

Amennyiben a Vevő érdekkörében felmerült okból a termék átvételére megrendelés szerinti címen a szállítási időszak napján, vagy az átvétel napján zárásig az üzletben személyesen nem kerül sor, illetve a szerződés, illetve ÁSZF szerinti kötelezettségét megszegi, úgy Eladó jogosult a szerződéstől elállni és a terméket vissza-, illetve megtartani és Vevő köteles Eladó felhívására, annak valamennyi ésszerű és igazolt költségét, kárát megfizetni.

Eladó beszámításra jogosult.
Eladó a termék tárolásra nem köteles, tárolást nem vállal.
Vevő érdekkörében felmerülő okból át nem vett termék tekintetében ismételt kiszállítás esetén az ismételt kiszállítás költségeit Eladó jogosult a Vevőre terhelni.

Amennyiben Vevő a termék átvételét – eladói szerződésszegésre (késedelem, hibás teljesítés) hivatkozással – megtagadja (melynek tényét az Eladó az átvétel helyén írásban rögzít és a felek közösen aláírásukkal ellátják), úgy Vevő jogosult a szerződéstől elállni és valamennyi, a teljesítéssel összefüggő igazolt költséget igényelni az Eladótól. 

Az elállásra jogosult azonban az elállás helyett követelheti a teljesítést is.
Vevőt – az Eladó szerződésszegésén felül – nem illeti meg elállási jog a romlandó (pld. virág) vagy minőségét rövid ideig megőrző termék, olyan zárt csomagolású termék (élelmiszer) tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

A fenti kategóriákba nem eső egyéb termék esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet az irányadó.

Vevőt indoklás nélküli elállási jog illeti meg, mely jogát a termék átvételétől számított 14 napon belül, nyilatkozattal gyakorolhat. Vevő az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles a terméket Eladónak visszaküldeni.

Eladó az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is –Vevő eltérő beleegyezése hiányában – a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon.

Eladó nem téríti a legkevésbé költséges visszaszállítási mód helyett alkalmazott eltérő visszaküldésből eredő többletköltségeket. Az Eladó fenntartja a hibákból adódó elállás jogát, amennyiben a Vevő részéről a termék kifizetése nem történt meg.

FONTOS: A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § e) bekezdése szerint olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követően felbontásra került, utána már nem küldhető vissza.

Azaz, ezen termékek esetében az elállási jog akkor érvényesíthető, ha a vevő bontatlanul, hiánytalan gyári csomagolásban küldi vissza az eladóhoz. Ennek megfelelően nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót olajok, kozmetikumok, higiéniai termékek esetén, amennyiben a terméket kibontotta, a védőfóliát eltávolította.

Az elállási jogot ilyen termékek esetén Vásárló csak az eredeti csomagolás, és a termék sértetlensége esetén gyakorolhatja.

III. Szavatosság

A termék átvételekor észlelt esetleges hiányt az átvétel megtagadásával együtt az átvételi okmányokon kell feltüntetni és az átadó, és átvevő személyeknek aláírni.

Vevő nem alapíthat igényt a termék olyan jellemzőire hivatkozással, amelyek honlapon közölt tájékoztatásban foglaltaktól eltérnek, de nem befolyásolják a termék használati értékét.

Kifogás esetén Vevő nem jogosult beszámításra, illetve fizetési kötelezettsége teljesítésének visszatartására. A Vevő esetleges ilyen eljárása szerződésszegésnek minősül és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonja maga után. 

Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a termék megfelel a jogszabályokban foglalt tulajdonságoknak, minőségi követelményeknek, illetve az Eladó által – az I. pontban jelöltek szerint – adott tájékoztatásban szereplő tulajdonságoknak.

A szavatossági feltételek tekintetében a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések irányadók.

Eladó elhárít minden olyan kifogást, szavatossági igényt, elmulasztott, illetve nem megfelelő formában és tartalommal történt igénybejelentést, Vevő terhére esően a közlés/bejelentéskor fennálló szerződésszegés esetén, olyan hibák, hiányosságok és a termék károsodása tekintetében, amelyek a termék elhasználódásából, illetve a termék Vevő általi helytelen használatából vagy helytelen kezeléséből fakadnak.

Kötelező jótállás:

A jelen pontban foglalt szabályok csak Fogyasztók részére irányadók, amennyiben a Jópofa Bolt által üzemeltetett webáruházban itt elérhető termékkategóriába tartozó terméket vásárolt a Jópofa Bolt-tól.

Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a termék meghibásodása esetén értékhatártól függően egy, kettő, vagy három év kötelező jótállás terjed ki az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletében felsorolt egyes termékkategóriákba tartozó termékekre.

A sávos jótállási időt az alábbi táblázat szemlélteti:

Eladási értékhatár

10.001 -100.000 Ft: 1 év

100.001 - 250 000 Ft: 2 év

250.001 - 3 év

IV. A szerződésre irányadó jog

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a közöttük létrejött szerződésre a Magyarország Polgári Törvénykönyve és a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.

V. A jogviták eldöntése

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vitás kérdéseket elsősorban békés úton próbálják rendezni. 

Vevő a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A szerződő felek közötti vitás kérdések eldöntésére felek kikötik az Eladó székhelye szerinti bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét.

Ezen ÁSZF 2018. május 8.-án lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Vevő tudomásul veszi, hogy az egyes egyedi szerződésekben egyedileg meghatározott feltételeken kívül minden egyes vásárlására a jelen ÁSZF az irányadó.

Eladó vállalja, hogy ezen ÁSZF általános szerződési feltételeit a vásárlások helyén jól láthatóan kifüggeszti, valamint az esetleges változásokról a Vevőket hasonló módon tájékoztatja.

Szombathely, 2018. május 8.

Jópofa Bolt

Close (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Keresés

Kosár

A kosarad jelenleg üres.
Vissza